X
X
Back to the top
X

Vildsvinsträning

Träna ditt din hund på vildsvin hos oss

Då vildsvinen blir allt talrikare i allt fler delar av landet krävs att jägarkåren och dess hundar förändras och anpassar sig till detta vilt. Det är stor skillnad att jaga rådjur med drivande hund kontra att gå in i en grantätning där sugga med kultingar trycker. Det krävs helt enkelt andra egenskaper hos hundarna och  vi upplever tyvärr alltför ofta att man kommer till jakter där hundarna är oförberedda eller i värsta fall helt olämpliga att jaga vildsvin på ett etiskt och effektivt sätt.  Skall vi som jägare lyckas att förvalta den växande stammen samt få ut maximalt av jakten är det oerhört viktigt att långsiktigt arbeta med att få fram bra vildsvinshundar.  Har många jägare idag en övertro på att just deras hund är otroligt bra på gris?

Hundträning i hägn året runt

Almunge hundcenter kan i en skyddad men realistisk miljö Almunge erbjuda hundträning på vildsvin. Oavsett om hunden aldrig förut kommit i kontakt med gris eller om den redan jagat har vi möjlighet att ytterligare stötta hunden i detta laddade möte. Det är vidare av yttersta vikt att vi som hundförare på nära håll verkligen ser och lär oss hur vår hund arbetar. Var den har sina styrkor och svagheter och om den verkligen är lämpad eller har modet att möta de galtar vi tillhandahåller. Frågorna man vill ha svar på är många och hunden har bra mycket lättare att ge oss svar på dessa i hägnmiljö jämfört med sexhundra meter bort i tät ungskog. Vi vill lära oss tolka hundens signaler under jakten och när den vill säga oss något om det som händer i mötet med grisen och det ges det en unik möjlighet till i ett träningshägn.

Innan hunden släpps på våra vildsvin sker en ordentlig genomgång där instruktören vill skapa sig en bild av hunden och vart den står rent jaktmässigt. Det här är viktigt då vi vill kunna matcha hunden med rätt hägn och med rätt grisar.

Våra vildsvin

Galtarna är noggrant utvalda för att passa just till den här träningsverksamheten. De är inte för skarpa men heller inte för tama. Glöm dock aldrig bort att det faktiskt är hunden som skall tränas i mötet med grisen och inte grisen som skall tränas i sitt möte med hunden. Galtarna är mellan ett och två år gamla och det ger en trygghet i att veta att det hunden möts av i hägnen inte är äldre galtar eller rent av suggor med kultingar.

Framtiden

Vi  ser med största tillförsikt och spänning i att få vara en liten del i det långsiktiga arbetet att tillsammans med en hel och engagerad jägarkår utveckla och träna våra bästa vänner. Verksamheten är mycket seriös som utvecklats enligt Svenska Kennelklubbens normer och regler. Hägnet är givetvis godkänt av Länsstyrelsen och vi arbetar oförtrutet vidare med att förbättra verksamheten för att få den så bra, verklighetstrogen och ”nyttig” som möjligt.


Framtida mål och verksamhetens omfattning

Anläggning öppnade den 1 oktober 2013 för hundträning. Den kommer  därefter fortsätta ta form och till hösten 2014 är målet att verksamheten ska vara i full drift. Då ska där finnas tre olika träningshägn och ett testhägn för anlagsprov (diplomtest). De olika hägnen är alla av lite olika storlek samt med lite olika biotoper viket i kombination med olika galttyper kommer ge hägnen lite olika svårighetsgrader.


Miljö och natur i hägnen

Hägnen är byggda i en miljö som ger en verklig bild vilket är viktigt när sedan hundarna skall jaga i full frihet. Hunden skall inte känna sig vilsen när den släpps i skogen bara för att träningsmiljön ligger alltför långt från verkligheten.

Träningshägnet med besättningsnummer C3112 är godkänt av Uppsala Länsstyrelsen. Samtliga instruktörer som jobbar i vår verksamhet har lång erfarenhet av både hundar, vildsvin och jakt och de är alla mycket aktiva och erfarna jägare.

Diplomtest

Almunge Vildsvinshägn är en godkänd anläggning att utföra anlagsprov/diplomtester åt SKK och Jägarnas Riksförbund.

Diplomtest kostar 1500kr.

Jägarnas Riksförbunds diplomtest
Läs mer om JRFs regler för diplomtest.

 

SKK’s regler för anlagstest
Les mer om SKK’s anlagstest på vildsvin

Om vildsvin

Vildsvin (Sus scrofa) är ett partåigt hovdjur vars ursprungliga utbredningsområde sträckte sig från västra Europa till Sydostasien. Vildsvinet introducerades sedan i Nordamerika, Sydamerika, Australien och på många öar och har därför idag en nästan världsvid utbredning. Tamsvinet är den domesticerade formen av vildsvin.

Globalt är definitionen av ett vildsvin på många platser flytande då det ursprungligen är samma art som tamsvin, även kallad gris. Tamsvin blir lätt förvildade, och vilda och tama svin runt om i världen parar sig med varandra och får avkomma. Indelningen grundar sig därför ofta på var populationen finns och vad man känner till om dess historia. Exempelvis kallas de vilda svinen på Nya Zeeland för Captain Cookers då de anses härstamma från svin som kapten James Cook tog med sig som gåvor till maorierna på 1770-talet. Ett annat exempel är vildsvin utplanterade i USA i början av 1900-talet som ibland parar sig med tamsvin som rymt från farmer varför det i Nordamerika inte finns någon tydlig gräns mellan vildsvin och tamsvin.

Under letandet efter mat orsakar vildsvinen ofta skador för lantbruket, medan de samtidigt anses kunna vara till fördel för skogsbruket då de äter upp ansamlingar av skadeinsekter såsom barkborrar och bidrar till markberedningen genom sitt bökande. Därför är vildsvinet ett uppskattat vilt i skogarna i bland annat Tyskland och Tjeckien där det till och med utfodras av skogsägare och jägare. Dock jagas de hårt i ren jordbruksbygd då de bökar i åkrarna och förstör. Till skillnad från övrigt klövvilt angriper inte vildsvinet gran- och tallplantor och gör därför inte skada som till exempel älg och rådjur. Sammantaget kan man säga att vildsvin gör stor nytta i skogen och är lönsamt att ha för skogsägare och jägare men förstör på åkrarna för lantbrukare.

Generellt kan man säga ganska lite om vildsvinets skygghet eftersom olika populationer beter sig olika, bland annat beroende på hybridisering med tamsvin. Vanligtvis undviker de bebyggelse och flyr så fort det känner lukten av en människa. I vissa områden där bestånden är stora observeras vildsvin nära människor och till och med inne i samhällen. Det finns fall där ett skadat vildsvin har anfallit människor då det blivit trängt. 

RJV - -20200201252 _MBJ1117 Foto Bjärneroth

(C) Almunge hundcenter 2020